محصولات و خدمات
SAZE LAB
آزمایشگاه خود را تجهیز کنید

آزمایشگاه های ژئوتکنیک منتظر نرم افزاری جدید برای تسهیل کارهای روزمره خود از گروه نرم افزاری سازه باشید. این نرم افزار  برای کمک به شما در آزمایش های زیر طراحی شده است:

  تعیین درصد رطوبت

 Water Content Determination

 

  حدود اتربرگ حد روانی ، حد خمیری ، حد انقباض

Atterberg Liquid Limit, Plastic Limit, Shrinkage Limit

 

 هم ارز ماسه

 Sand Equivalent

 

 دانه بندی  به کمک الک و هیدرومتری

Particle Size: By Sieve , By Hydrometer

 

 چگالی ویژه ذرات جامد خاک

 Specific Gravity of Soil Solids

 

 تراکم

 Compaction

 

  تعیین وزن واحد حجم خشک خاک در محل، مخروط ماسه ، بالون لاستیکی

Determination of in Place Soil Density by Sand Cone, Rubber Balloon

 

 نفوذپدیری، با هد ثابت، با هد متغیر

(Permeability (Constant Head, Variable Head

 

 تحکیم

 Consolidation

 

  فشاری محصور نشده

 (Unconfined Compression (UC

 

 برش سه محوری، تحکیم یافته زهکشی شده ، تحکیم یافته زهکشی نشده ، تحکیم نیافته زهکشی نشده

(Triaxial Shear Consolidated Drained(CD), Consolidated UnDrained(CU), UnConsolidated UnDrained(UU

 

 برش مستقیم

 Direct Shear

 

 تحکیم

 (California Bearing Ratio (CBR

 

 نفوذ استاندارد

( Standard Penetration (Spt

 

 تعیین ظرفیت باربری پی با استفاده از عدد نفوذ استاندارد

 Foundation Design by Standard Penetration

 

 نفوذ مخروط

 (Cone Penetration (CPT

 

 تعیین ظرفیت باربری پی با استفاده از عدد نفوذ مخروط

 Foundation Design by Cone Penetration Test

 

 بارگذاری صفحه

 (Plate Load Test (PLT

 

 برش پره

 (Vane Shear Test (VST

 

 فشار سنج

(Pressure Meter Test (PMT

 

 لوژان

Lugeon Test 

 

            لوفران، لوفران با هد ثابت، لوفران با هد متغیر، لوفران با هد خیزان

Lufrane Tests, Constant Head, Variable Head,  Rising Head

 

  پمپاژ

Pumping Test  

 

• برش گمانه آیوا

Iowa BoreHole Shear Test

 

  تعیین ظرفیت باربری نهایی پی، ترزاقی ، میرهوف ، وسیک ، هنسن

Foundation Ultimate Bearing Quality, Terzaghi, Meyerhof, Hansen, Vesic