محصولات و خدمات
سازه 90
کيفيت، سرعت و دقت در ترسيم نقشه های سازه

سازه90 نرم افزاری است که در محیط AutoCAD برنامه نویسی شده است. این نرم افزار با استفاده از تکنیک های AutoCAD Activex Automation از سال 1376 تاکنون با حجم قابل توجهی از کار گروهی در حال توسعه بوده است . سازه90 خروجی نرم افزارهای SAP, ETABS, SAFE را دریافت کرده و بر اساس آنها نقشه های اجرائی را در محیط AutoCAD ترسیم می کند. با توجه به این که کاربر، سازه90 را در محیط AutoCAD اجرا می نماید، کلیه امکانات این نرم افزار یگانه به توانائی های سازه90 افزوده می گردد . همه این توانائی ها دستاورد بیش از 150.000 نفر ساعت کار گروهی، از سال 1374 تا سال 1393، هستند. هم اکنون سازه90 و ابزارهای آن توسط هزاران نفر از مهندسین ساختمان، دفاتر مهندسی و مهندسان مشاور سراسر کشور برای تکمیل فرایند طراحی سازه مورد استفاده قرار می گیرد. با مطالعه این بخش شما نیز با ما در مورد توانائی ها و امکانات بی بدیل این نرم افزار هم عقیده خواهید شد. از وقتی که برای مطالعه این بخش اختصاص می دهید پیشاپیش متشکریم.