محصولات و خدمات
بهینه ساز طراحی
خبره در طراحی سازه

به طور خلاصه، مهندس طراح سازه می‌تواند پس از ترسیم هندسه سازه در نرم‌افزار SAP2000 یا Etabs و اعمال بارگذاری ثقلی، بقیه تعریفات و تحلیل و طراحی سازه مورد نظر خود را به این برنامه بسپارد و طرحی بهینه که در آن موارد آئین نامه‌ای همچون، تغییر مکان نسبی طبقات، پیچش طبقات و طراحی المان ها (مطابق آیین نامه 2800 ویرایش چهار و دیگر مباحث)کنترل شده است را چه به صورت استاتیکی و چه به صورت دینامیکی دریافت نماید. این نرم‌افزار اولین محصولی است كه به عنوان CSI Developer Network Solutions در كنار نرم‌افزار SAP2000 قرار گرفته است.